Rezervace

Provozní řád

Sportovní klub Motorlet Praha, občanské sdružení, se sídlem Radlická 298/105, Praha 5 – Radlice, 150 00, registrovaný u MV ČR pod č.j. VSP/1-231/90-R vydává v souladu s vyhláškou 237/2011 Sb. a předpisy souvisejícími „O stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch“ pro sportovní areál Radlice tento

    

NÁVŠTĚVNÍ A PROVOZNÍ ŘÁD

Každý zákazní je povinen seznámit se při vstupu do sportovního areálu (dále jen objekt) s tímto návštěvním a provozním řádem a dodržovat všechna jeho ustanovení.

Sportovní areál SK Motorlet Praha se skládá z :

 1. krytého bazénu
 2. venkovního bazénu
 3. víceúčelové sportovní haly
 4. nebytových prostor za účelem sportovní a regenerační činnosti - fitness centra, solária, aerobních sálů, kryosauny a spinning
 5. administrativních nebytových prostor
 6. venkovní zahrady

Pro ta zařízení, která nejsou provozována SK Motorlet Praha platí samostatné provozní řády vydané jejich provozovateli.

 

OBECNÁ USTANOVENÍ

 1. Vstup do prostor sportovního objektu a provozní pokyny
 1. Sportovní činnost v objektu je zákazníkovi dovolena pouze v provozní době na platnou vstupenku, účetní doklad, permanentku či jiný doklad vydaný provozovatelem. U právnických osob a výjimečně u fyzických osob při některém druhu sportovní činnosti je sportovní činnost provozována na základě uzavřených nájemních smluv na dobu určitou. Vstupem do objektu je každý zákazník povinen dodržovat ustanovení provozního řádu, hygienické předpisy, bezpečnostní předpisy, protipožární předpisy a dbát pokynů zaměstnanců objektu.
 2. Zákazník po zakoupení vstupenky je oprávněn se pohybovat pouze na příslušném sportovišti. Průchod zákazníka z hlediště bazénu do bazénu a zpět je zakázán. Zákazníkovi, který nemá platnou vstupenku, neboť je pouze doprovodem jiné osoby  při sportovní činnosti je přísně zakázáno vstupovat z prostor pro diváky na sportoviště. Využívání sportovišť a služeb s tím souvisejících je možné pouze v řádném         oblečení a výbavě určené pro dané sportovní odvětví. V opačném případě nebude zákazníkovi umožněn vstup na sportoviště.
 3. Zákazník se ve vlastním zájmu chová a pohybuje ve společných prostorách objektu tak, aby nezpůsobil sobě, druhým osobám, ani na majetku provozovatele žádnou škodu. Zákazník si ve vlastním zájmu nenechává své věci volně přístupné a bez dozoru.
 4. Provozovatel si vyhrazuje právo omezit rozsah využívání jednotlivých sportovišť v provozních hodinách veřejnosti. O takovém omezení bude zákazník vyrozuměn a je mu zakázáno do částečně uzavřených sportovišť vstupovat či jakýmkoliv způsobem rušit průběh akcí konaných na těchto sportovištích.
 5. Zákazník může v provozních hodinách bistra v  1. patře objektu využívat tuto službu bez zakoupení řádné vstupenky na příslušné sportoviště.
 6. Vstup na venkovní plochy v objektu je zákazníkovi dovolen pouze v provozních hodinách objektu a v určeném období stanovené provozovatelem.
 7. Při využití plné kapacity sportovišť může být vstup dalšího zákazníka omezen, nebo úplně uzavřen, a to především  z hygienických důvodů. O této skutečnosti rozhoduje provozovatel.
 8. Zákazník je povinen se převlékat a odkládat své osobní věci pouze v prostorách k tomuto účelu určených. V prostorách šaten žádáme zákazníky, aby nepoužívali mobilní telefon a při odložení telefonu do skříňky či trezoru žádáme o jeho vypnutí.
 9. V případě úrazu, nevolnosti či jiné mimořádné události zákazníka je nezbytné okamžitě vyrozumět pracovníka provozovatele, který je povinen tuto situaci bezprostředně řešit a poskytnout první pomoc. Ošetřovna v objektu se nachází v rámci plaveckého bazénu v prostorách vyhrazených pro plavčíka a je řádně označena. Za poranění a úrazy, které si zákazník způsobí vlastní neopatrností či nedbalostí a rovněž tak při nedodržení provozního řádu, nenese provozovatel odpovědnost.
 10. Ceniny, cenné předměty, klenoty, doklady a finanční hotovost vyšší nad 1.000,-Kč je zákazník povinen uložit k úschově do trezoru v prostoru šaten. Klíč od trezoru vydá obsluha šaten proti záloze 100,- nebo 200,- Kč.  Provozovatel nepřijímá do úschovy finanční hotovost  vyšší nad 10.000,- Kč. Cenné předměty větších rozměrů je zákazník povinen uložit na recepci sportovního areálu proti dokladu o úschově, který vydává provozovatel. Při nedodržení tohoto ustanovení se zákazník vědomě vystavuje nebezpečí zcizení těchto věcí, přičemž provozovatel nebude odpovídat za případnou škodu.
 11. V případě odcizení věcí zákazníka po dobu jeho pobytu v objektu na platnou vstupenku, pokud byly odloženy na místě k tomu určeném a řádně zamčené, je provozovatel prostřednictvím provozního pracovníka povinen zajistit sepsání protokolu o škodné události a umožnit poškozenému kontakt  s Policií ČR.
 12. Do objektu je zakázáno vodit nebo přinášet jakákoliv zvířata.
 13. Zákazníkovi je zakázáno vjíždět do objektu na cyklistickém kole, vnášet  cyklistické kolo do objektu včetně zahrady, nebo se v těchto prostorách pohybovat na kolečkových bruslích, skateboardech a koloběžkách.
 14. Zákazníkovi je zakázáno vnášet do objektu sortiment zboží ve skleněných obalech, látky hořlavé, výbušné či jinak nebezpečné.
 15. Zákazníkovi je zakázáno přemisťovat nábytek či jiné předměty v objektu, manipulovat s energetickými rozvody a s jiným technickým zařízením provozovatele.
 16. V objektu platí přísný zákaz kouření ve všech nebytových prostorách, na sportovištích, v šatnách i v prostoru pro občerstvení. V letních měsících při provozu venkovního bazénu je zákaz kouření i v okolí venkovního bazénu. Kouření je povoleno zákazníkovi pouze venku ve vyhrazené části terasy před občerstvením. Větrání objektu je zajištěno nuceně vzduchotechnikou.
 17. Zákazníkovi je zakázáno rozdělávat v objektu a jeho okolí oheň a vstupovat do objektu s otevřeným plamenem.
 18. Do prostor objektu nemají přístup a z používání sportovišť jsou vyloučeny všechny osoby, které jsou postiženy jakoukoli nemocí ohrožující zdraví jiných osob využívající sportoviště (např. osoby postižené horečkou,  osoby s nakažlivými chorobami, bacilonosiči střevních a jiných chorob, rodinní příslušníci osoby postižené nakažlivou chorobou, která není od  rodiny izolována, osoby trpící přenosnými vlasovými nebo kožními chorobami, popř. jinými přenosnými chorobami, u kterých existuje možnost přenosu vodou nebo kontaktem, osoby postižené chorobami provázenými výtokem, s kožními parazity a kožními přenosnými chorobami apod.), rovněž osoby nečisté a v nečistém oděvu,  zahmyzené a pod vlivem alkoholu, či jiných toxických a psychotropních   látek. Dále do bazénu nemají přístup děti do 1 roku, děti ve věku 1 až 3 roky mohou do bazénu pouze v plavkách s přiléhavou gumou či ve speciálních plenkách určených do vody.
 19. Vstup do objektu může být odepřen také osobám,  jejichž návštěva by mohla prokazatelně narušit pořádek, bezpečnost a čistotu v objektu a jejich chování je v rozporu s mravními a společenskými zásadami.
 20. Z objektu může být vykázán bez vrácení vstupného zákazník, který přes napomenutí přestoupí ustanovení tohoto návštěvního a provozního řádu nebo neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků provozovatele. V krajním případě, podle povahy přestupku, může zaměstnanec provozovatele požádat o součinnost příslušné orgány Policie ČR nebo Městskou policii.
 21. Při odchodu ze zařízení je zákazník povinen odevzdat všechny zapůjčené věci, včetně klíče od skříňky. Ztrátu nebo svévolné poškození zapůjčených věcí je povinen zákazník uhradit ve výši nákladů na pořízení věci nové. Stejnou povinnost má zákazník i v případě zaviněného znečištění kteréhokoliv prostoru v objektu, přičemž se výše náhrady řídí určením odpovědného pracovníka provozovatele a je dána náklady na uvedení zařízení do původního stavu.
 22. Používání všech zařízení objektu bez dozoru odpovědných osob či zaměstnanců objektu není dovoleno z bezpečnostních důvodů, rovněž tak je zakázán vstup do prostorů, které nejsou určeny pro veřejnost.
 23. Zákazník je povinen používat veškerá zařízení a vybavení v objektu tak, aby nedošlo k jeho poškození, zničení nebo odcizení.
 24. Opakované porušení tohoto návštěvního a provozního řádu může být stíháno podle stupně provinění jako přestupek nebo přečin.
 25. Přání, podněty a stížnosti týkající se zaměstnanců provozovatele, samotného provozu nebo stavu zařízení má zákazník možnost zaznamenat do Knihy přání a stížností, která je uložena na recepci provozovatele nebo může psát na e-mailovou adresu motorlet@sk-motorlet.cz. V provozní době je přítomen pracovník provozovatele, jehož přítomnost si v případě potřeby může zákazník vyžádat u recepčního, plavčíka či lázeňské.
 26. Provozní doba pro zákazníky objektu je stanovena obecně od 6,00 – 22,00 hodin. Provozovatel si vyhrazuje právo úpravy provozní doby v jednotlivých dnech.

 

   II. Provoz krytého a venkovního bazénu

 1. Rozměry krytého bazénu           -   25m x  15m
  Nejmenší hloubka bazénu          -   0,9m
  Největší hloubka bazénu            -   1,6m
  Velikost venkovního bazénu      -   12m  x  6m
  Hloubka venkovního bazénu     -   0,9m až 1,15m
  Hlediště krytého bazénu            -   kapacita 150 diváků
  Místnost pro plavčíka
  Místnost pro plavecké pomůcky
  Zařazení: plavecký bazén
 1. Teplota vody v bazénu se pohybuje v rozmezí 24°C – 28°C, dle charakteru výuky a činnosti, dle výše nákladů spojených s jeho provozem a hygienickými předpisy.
 2. Dětem do 10 let je dovolen vstup do plaveckého bazénu pouze v doprovodu osoby starší 18 let. Při organizované výuce plavání odpovídá za její účastníky pedagogický dozor. Vstup dítěte opačného pohlaví, než je pohlaví doprovázející dospělé osoby, do stejné šatny je povolen do osmi let věku dítěte.
 3. Vstup do hloubky nad 1,2 m není doporučen dětem do 6 let v případě, že jsou neplavci.
 4. Bazén je v určitých hodinách vyhrazen školám, organizacím, nebo sportovní přípravě. Po tuto dobu je v této části bazénu plavání veřejnosti zakázáno. Tato informace je uvedena na rozvrhu hodin bazénu a na webových stránkách provozovatele.
 5. Doba pobytu na bazénu začíná odevzdáním vstupenky obsluze v šatnách a končí odevzdáním klíčů obsluze v šatnách při odchodu ze šatny. Do celkové doby pobytu v zařízení je započítána i doba na převlečení zákazníka.  Pokud zákazník překročí dobu vymezenou pro pobyt v zařízení, je povinen doplatit za překročenou dobu částku stanovenou ceníkem. Tento doplatek má zákazník možnost využít k plavání s tím, že tato možnost neplatí při poslední provozní hodině daného dne.
 6. Provozovatel 30 minut před koncem provozu bazénu uzavře prodej vstupenek.
 7. Zákazník je povinen opustit bazén s ukončením provozní doby bazénu.
 8. Zákazník je povinen používat šatní skříňku dle čísla na štítku klíčku. Provozovatel zapůjčí zákazníkovi klíček oproti finanční záloze ve výši 100,- nebo 200,- Kč, která je po odevzdání nepoškozeného klíčku vrácena zákazníkovi. Ceniny, cenné předměty, klenoty, doklady a finanční hotovost vyšší nad 1.000,-Kč je zákazník povinen uložit k úschově do trezoru v prostoru šaten. Klíč od trezoru vydá obsluha šaten proti záloze 100,- nebo 200,- Kč.  Provozovatel nepřijímá do úschovy finanční hotovost  vyšší nad 10.000,- Kč. Cenné předměty větších rozměrů je zákazník povinen uložit na recepci sportovního areálu proti dokladu o úschově, který vydává provozovatel. Při nedodržení tohoto ustanovení se zákazník vědomě vystavuje nebezpečí zcizení těchto věcí, přičemž provozovatel nebude odpovídat za případnou škodu.
 9.  Zákazník je povinen z hygienických důvodů před vstupem do bazénu v prostorách sprch provést očistu celého těla mýdlem, teplou vodou, a to výhradně bez plavek. Zákazníkovi je zakázáno provádět holení či depilaci v prostorách sprch.
 10. Zákazník bazénu používá plavky, které musí být čisté a odpovídat zásadám slušnosti. Ve spodním prádle je vstup do bazénu zakázán. Zákazníkovi je doporučeno používání plážové obuvi do mokrých prostor. Delší vlasy je zákazník povinen svázat gumičkou.
 11. Z prostor sprch do šaten je zákazník povinen vstoupit osušen, aby nedošlo k zanášení vody do těchto prostor. Ždímání plavek je povoleno pouze v prostorách sprch.  Návštěvník má možnost použít vysoušečů, které jsou k dispozici v sušárnách a jsou spouštěny tlačítkem. Doba vysoušení vlasů se započítává do doby platnosti vstupenky.
 12.  Zákazníkovi je zakázáno vstupovat na přístupové schody do šaten bazénu ve venkovní obuvi, případně obuvi nečisté, rovněž tak do prostor šaten,  sprch, bazénu a jeho hlediště.
 13.  Na bazénu je veřejnosti zakázáno:
  • používat věci  ve skleněných obalech, holit se žiletkami, odhazovat jehly, špendlíky a jiné ostré předměty, které mohou způsobit zákazníkovi poranění
  • křičet, pískat, provozovat reprodukovanou hudbu, chovat se hlučně
  • srážet druhé osoby do bazénu, vzájemně se potápět a úmyslně stříkat vodou na druhé osoby
  • volat o pomoc bez vážné příčiny, svévolně používat záchranných pomůcek a vybavení místností první pomoci
  • skákat do venkovního bazénu
  • skákat do krytého bazénu z podélných stran
  • v hodinách určených pro veřejnost používat potápěčské výstroje, tj. potápěčské brýle a ploutve
  • vstupovat do bazénu bez předchozí očisty celého těla, plivat na podlahu a do vody, vyplachovat si ústa a nos v bazénu, močit do bazénu, používat před koupáním mastných krémů, znečišťovat veškeré prostory
  • provádět osobní hygienu
  • používat vlastní elektrické spotřebiče s pohyblivými přívody elektrické energievnášet jídlo, pití a konzumovat
  • kouřit
  • pohybovat se v jiném ošacení, než jsou plavky nebo plavky se županem
  • provádět soukromou výuku plavání bez souhlasu provozovatele

   III. Provoz prohřívárny - sauny

 1. Maximální hodnoty teploty ohřátého vzduchu v prohřívárně se pohybují mezi 80°C – 100°C, v návaznosti na prostor, který zákazník užívá.
 2. Prohřívárna je určena výhradně zdravým osobám. Osoby trpící nemocemi cévními, srdečními, případně dalšími mohou používat prohřívárnu pouze po odborné konzultaci s lékařem a výhradně na vlastní nebezpečí a odpovědnost.
 3. Zákazník e povinen se před vstupem do prohřívárny umýt mýdlem a osprchovat se.
 4. V prohřívárně musí být zákazník bez plavek, bez bot a používat pod sebou při sezení na dřevěných roštech ručník nebo prostěradlo.
 5. Společná prohřívána mužů a žen je zakázána, neboť v prostorách sprch jsou dvě prohřívárny oddělené.
 6. Pracovníci provozovatele mohou vstupovat do prostoru prohřívárny jen v oděvu a obuvi, které jsou hygienicky nezávadné.
 7. Každý zákazník je povinen dodržovat zásady saunování, které jsou vyvěšeny v prostorách sprch.
 8. Děti mohou využívat prohřívárnu pouze v doprovodu rodičů či dospělé osoby, a to při dodržení polovičních časových limitů saunování dospělých.
 9. Do prohřívárny nemají přístup osoby, které trpí příznaky akutních onemocnění, podnapilé či pod vlivem jiných omamných nebo návykových látek.
 10. Do prohřívárny je zakázáno vnášet jídlo a pití a konzumovat je.
 11. V prohřívárně je zakázáno používat vonné esence, med či další přípravky.
 12. V prohřívárně je zákaz kouření.
 13.  Upozorňujeme zákazníky na možnost poškození vnesených předmětů do prohřívárny vysokou teplotou (například brýle).

IV. Provoz whirlpoolu

 1. Maximální hodnoty teploty ohřátého vzduchu se v prostoru whirlpoolu pohybují na 38°C.
 2. Whirlpool je určen výhradně zdravým osobám. Osoby trpící nemocemi cévními, srdečními, případně dalšími mohou používat whirlpool po odborné konzultaci s lékařem a výhradně na vlastní nebezpečí a odpovědnost.
 3. Zákazník je povinen se před vstupem do whirlpoolu řádně umýt mýdlem a osprchovat se.
 4. Vstup do whirlpoolu je pouze v plavkách, které musí být čisté a  odpovídat zásadám slušnosti.
 5. Pracovníci provozovatele mohou vstupovat do prostoru whirlpoolu jen v oděvu a obuvi, které jsou hygienicky nezávadné.
 6. Děti mohou využívat whirlpool pouze v doprovodu rodičů či dospělé osoby.
 7. Do whirlpoolu nemají přístup osoby, které trpí příznaky akutních onemocnění, podnapilé či pod vlivem jiných omamných nebo návykových látek.
 8. Do whirlpoolu je zakázáno vnášet jídlo a pití a konzumovat je.
 9.  Ve whirlpoolu je zákaz kouření.
 10.   Do whirpoolu není dovoleno vnášet plastové nafukovací předměty, plovací desky apod., vyjma záchranných pomůcek pro děti neplavce.

V. Provoz víceúčelové haly

 1. Rozměry víceúčelové haly jsou 30 m x 17 m.
 2. Víceúčelová hala slouží pouze vybraným druhům sportu a to aerobiku, basketbalu, badmintonu, moderní gymnastice, nohejbalu, tenisu, volejbalu, fotbalu, stolnímu tenisu a různým formám cvičení.        
 3. Zákazník je povinen před vstupem do haly nahlásit svojí přítomnost v recepci provozovatele, kde obdrží klíček od šatny a skříňky proti záloze 100,- nebo 200,-Kč, a to nejdříve 15 min před zahájením pronájmu. Po skončení doby  pronájmu oznámí ukončení provozu na recepci provozovatele, vrátí převzaté klíče od šaten a obdrží zpět zálohu.
 4. Vstup do haly do prostor sportoviště je povolen pouze ve sportovní obuvi, která není znečištěna a ve sportovním oblečení. Na plochu sportoviště je zakázáno vstupovat ve stejné obuvi, se kterou návštěvník přichází z venku.
 5. Zákazník je povinen dodržovat pronajatý časový rozsah hodin a neomezovat jejich překračováním ostatní jednotlivce či skupiny, které mají pronajatou následující hodinu. Posledních 5 minut pronajaté hodiny je určeno na úklid pomůcek sportoviště.
 6. V případě, že zákazník překročí pronajatý čas a následující hodina není pronajata druhým subjektem, je povinen doplatit za překročenou dobu částku stanovenou ceníkem provozovatele.
 7. Zákazník je povinen opustit prostor šaten při poslední provozní hodině daného dne nejpozději 15 minut před ukončením provozní doby objektu.
 8. Děti mohou využívat víceúčelovou halu v doprovodu rodičů, odpovědného trenéra či dospělé osoby.
 9. Do haly je zakázáno vnášet jídlo a pití a konzumovat je, vyjma pití v plastových lahvích.
 10. Na hale je zákaz kouření.
 11. Zákazník, který čeká v hledišti haly na následující hodinu je povinen se chovat tak, aby svým jednáním nerušil sportovní činnost probíhající na sportovišti.
 12. Úklid haly je zajišťován zaměstnancem provozovatele vždy před začátkem zahájení provozu na hale a dále dle potřeby. Úklidové prostředky a mycí stroj jsou uzamčeny v úklidové komoře v přízemí objektu. Úklidové prostředky, které jsou používané Hit, Benteso, Savo bakteriální, Domestos, Yontec. Do mycího stroje je používán speciální přípravek, dodávaný výrobcem.
 13. Každý zákazník je povinen se v prostoru haly chovat tak, aby svým jednáním nepoškozoval majetek provozovatele. Návštěvník, který je pouze doprovodem či je v pozici diváka, není oprávněn vstupovat na plochu sportovní haly a do prostor sportoviště.

VI.Provoz nebytových prostor za účelem sportovní a regenerační činnosti - fitness centra, solaria, aerobních sálů, kryosauny a spinningu

Provoz fitness centra, solária, aerobních sálů, kryosauny a spinningu se řídí samostatným provozním řádem provozovatele umístěným v jejich prostorách.

Vzhledem ke skutečnosti, že tyto provozy jsou součástí objektu provozovatele, vztahují se na ně obecná ustanovení čl. I. tohoto provozního řádu.

VII.Venkovní zahrada      

 Pro provoz těchto prostor jež jsou součástí objektu provozovatele, platí obecná ustanovení čl. I. tohoto provozního řádu.   

Závěrečná ustanovení

Tento návštěvní a provozní řád byl schválen Výkonným výborem SK Motorlet Praha dne 26.9.2013 s účinností od  1.10.2013.

Současně pozbývá platnosti Provozní řád provozovatele ze dne 31.8.2005.

Návštěvní a provozní řád je závazný pro všechny zákazníky a návštěvníky objektu.

 

Důležitá telefonní čísla:

ředitel klubu  SK Motorlet Praha     251 091 431
vedoucí sportovního areálu Radlice      251 091 428
vedoucí provozu     251 091 423
Policie ČR Praha 5  257 316 715
Záchranná služba  155
Hasičský záchranný sbor hl.m. Prahy 150
Policie ČR     158
Městská policie   156
Integrovaný záchranný systém      112
Hygienická stanice hl.m.Prahy – pobočka západ   257 325 561

 

V Praze dne  26.9.2013      Sportovní klub Motorlet Praha                                                                         

 

Sportovní   klub   MOTORLET   PRAHA

PROVOZNÍ ŘÁD BAZÉNU

Majitel: Sportovní klub Motorlet Praha, občanské sdružení

Adresa:

Radlická 298/105
Praha 5 – Radlice
150 00

Registrován: MV ČR  č.j. VSP/1-231/90-R

IČ:              00538663
DIČ:           CZ00538663

Identifikační číslo provozovny: 1001031130

TEL: 251556 730+31        (ústředna)
               251 091 410         (vedení)

FAX:     251 555 149

e-mail:        motorlet@sk-motorlet.cz
web:           www.sk-motorlet.cz

 

PROVOZNÍ DOBA:    

Po – Pá     6,00  – 21,30
So            10,00 – 20,00
Ne            10,00 – 21,00

 

OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA PROVOZ:

PaedDr. Eduard  MIKYSKA     vedoucí sportovního areálu
Ing. Renata PLASOVÁ             vedoucí provozu
Milan SOJKA                            provozní - technolog
JUDr. Petr Suchý                       ředitel - Sportovní klub Motorlet Praha

 

TECHNICKÝ POPIS ZAŘÍZENÍ:

VNITŘNÍ A VENKOVNÍ BAZÉN

Charakteristika

Krytý bazén o rozměru 25 x 15 m s hloubkou 0,9  – 1,6 m, železobetonový obložený keramickým obkladem, vnější ochozy obloženy keramickým obkladem a dlažbou. Objem bazénu 475 m3 . Venkovní  otevřený  bazén  pro sezónní  využití  je  ocelový s  betonovým dnem  o rozměru 6 x 12 m a hloubkou 0,9 - 1,15 m,  ochozy kolem bazénu jsou betonové, brodítka (sprchoviště) jsou obložena keramickým obkladem. Objem bazénu je 80 m3. Akumulační nádrž je betonová o rozměrech 3 x 2 x 5 m o obsahu 25 m3. Celkový obsah vody ve vodním oběhu včetně technologie je cca 585 m3. Filtry 2x plastový pískový filtr o průměru 1400 mm a obsahu 1,5 m3. Čerpadla 2x Q = 55 m3 /hod, tj. 22 l./sek. V oběhu jsou dále zařazena další  zařízení pro ohřev vody, lapače hrubých nečistot. Veškeré rozvody vody jsou plastové, ohřev vody ocelový s měděnou vložkou.

Úprava vody

K úpravě vody je použita ozonizace jako desinfekce, dále dávkování plynného chloru a desinfekční chemikálie GHC aktiv (polyaluminiumhydroxidchlorid “PAC“  8,3% Al2 O3, AL 4,4%) jako koagulant a soda  jako PH korektor, včetně technologie tzv. UV lampy.

Vlastní technologické zařízení se skládá z tlakových plastových filtrů a cirkulačních čerpadel. Na výtlačném potrubí jsou dávkovány příslušné chemikálie dávkovacími čerpadly jejichž poloautomatický režim dávkování je nastaven servisem.

VODNÍ ZDROJ

Zdrojem napájecí bazénové vody je voda z veřejného vodovodu, která je do bazénu dopravována přes vodoměrnou sestavu a akumulační nádrž. Odběr vody pro filtraci je řešen u obou  bazénů bočními přepadovými žlaby se zaústěním do akumulační nádrže. Vstup filtrované vody do bazénů je řešen u velkého bazénu pomocí čtyř bočních vtokových trysek a podélným vtokovým zařízením na dně a u venkovního bazénu pomocí vtokových trysek na dně.

Výměna vody a praní filtrů

Před započetím praní  nebo výměny vody  je nutno vypočítat  potřebné  množství ředící vody.

To se určí dle počtu návštěvníků za den, přičemž na každého návštěvníka se musí denně obměnit minimálně 30 l vody.  Veškerá prací i ředící voda prochází přes akumulační jímku a předřazený vodoměr. Další pracovní pomůckou pro výměnu vody je množství vody odčerpané z bazénu, kdy 1 cm výšky vodní hladiny představuje 3750 litrů, 10 cm = 37,5 m3.

Vlastní výměna vody a praní filtru je prováděno:

 1. Uzavřením přívodu čerstvé vody do nádrže
 2. Otevřením ventilu sání ze dna bazénu
 3. Přepnutím do provozu „PRANÍ, kdy dochází k rázům vody, čímž dojde k vyplavování usazeného kalu z písku filtrů.
 4. Po vyprání filtru které je indikováno na přístrojích a pohledem na čistotu vytékající vody se filtr přepne do pracovního režimu a z jímky je čerpána čerstvá voda do oběhu.
 5. Při praní filtru je zároveň vyčištěn lapač hrubé nečistoty (tzv. vlasový filtr),  a celý systém se uvede do běžného provozu
 6. Vždy se pere pouze jeden filtr
 7. Praní filtrů se provádí v závislosti na návštěvnosti a indikovaném tlaku ve filtrech zpravidla 2x týdně.
 8. Ohřev bazénové vody je prováděn průběžně dle nastavených podmínek poloautomatickou regulací
 9. Celková výměna vody je provedena zpravidla 1x ročně s následným komplexním čištěním technologie. Délka této odstávky trvá cca 5 dní.            
Dávkování chemikálií

Jako  jeden z  desinfekčních  prostředků  je použita plná ozónová technologie.  Ozonizační  skříň POOLAKTIV PA 0120 vyrábí 0,5 mg/l cirkulované vody.  Ozon běží přes směšovač do reakční  nádoby, kde reaguje s vodou. Zbytkový ozon je měřen a destruován na filtrech s aktivním uhlím. Případný únik plynného ozonu z reakční nádoby je  jištěn aktivním destruktorem. Celý systém je podtlakový.  Jeho případné narušení má za následek okamžité vypnutí. Dalším jističem je ozonové čidlo umístěné na podlaze místnosti s ozonizátorem. Při překročení hranice 0,2 mg/m3 vzduchu se systém automaticky vypne.

Jako další desinfekční prostředek je použit plynný chlor. Tento je z přepravních lahví přes automatickou bezpečností hlavu přiveden do dávkovacího injektoru. Dávkování je automatické, a je nastaveno na provozní hodnoty od 0,3 do maximální hodnoty 0,5 mg CL/l volného  chloru.   Jako  regulátor  PH  je  použita soda,   která  je  dávkována v rozmezí 6,5 – 7,4  v závislosti na chlorování a je řízen společně s dávkováním chloru.

Jednorázově, zpravidla na jaře, je prováděno ošetření modrou skalicí proti tvorbě řas.

Roztok je aplikován prostřednictvím záložního dávkovacího čerpadla.

Koagulant GHC aktiv je dávkován v hodnotě 0,5 – 1 g/m3.

Pro čištění stěn bazénů je používána rychlorozpustná bezvodá soda (Uhličitan sodný).

 

Skladování chemikálií

Chlor je skladován v samostatně zabezpečené místnosti v přepravních ocelových lahvích o obsahu 50 kg kapalného chloru.

GHC aktiv  je přepravován a skladován v 40 l plastových obalech v koncentrovaném stavu a ve vyhrazeném prostoru strojovny vodního hospodářství..

Uhličitan sodný je skladován ve 40 kg papírových pytlích s vodovzdornou vložkou .

Skalice modrá je skladována ve spotřebitelském balení po 1 kg ve skladu provozních chemikálií.

Veškeré úkony s chemikáliemi provádí školená obsluha. Při práci používá předepsané ochranné pomůcky.  V místnosti obsluhy jsou uloženy protiplynové celoobličejové masky s předepsanými filtry. Osobou autorizovanou k nakládání s nebezpečnými látkami a přípravky dle vyhlášky  238/2011 Sb. je technolog sportovního areálu.

 

Ředící voda

Ředící voda přitéká z veřejného vodovodního řadu. Její množství je zaznamenáváno do provozního deníku. Intenzita cirkulace:  -  velký bazén                      cca  110 m3/hod

                                    -  malý bazén                 cca    55 m3/hod

K dispozici jsou 2 cirkulační čerpadla, která jsou trvale v oběhu.

V případě, že je bazén dlouhodobě bez zákazníků, snižuje se cirkulace na polovinu, v provozu zůstává pouze jedno čerpadlo. Množství ředící vody musí spoluzajišťovat splnění požadavků na jakost vody podle přílohy č.8 k vyhlášce 238/2011 Sb. a řídí se počtem zákazníků za den, přičemž se musí denně obměnit minimálně 30l vody na každého zákazníka. Intenzita recirkulace vody a doba zdržení vody se stanoví podle přílohy č. 11 vyhlášky 238/2011 Sb.

 

Čištění akumulační nádrže

Akumulační nádrž je čištěna týdně automatickým podvodním vysavačem včetně stěn. V případě praní filtrů, po kterém nenásleduje během 36 hodin provoz a bazén je bez návštěvníků, je použit chlorový šok. Voda v nádrži se přechloruje na 4 mg/l a jako prací voda proudí přes filtry do kanalizace. Dochází tak k žádoucímu vyčištění akumulační nádrže a filtrů, aniž by se přechlorovala zbývající voda v bazénu.

Servis, revize A jakost vody

Servis a revize ozonizačního zařízení, dávkovacích čerpadel , UV lampy, měřících sond a jednotek je zajišťován měsíčně smluvním odborným servisem společností Bazénservis.

Servis a revize ostatního zařízení provádí  firma Ladislav Lohniský na základě revizních lhůt či na základě objednávky provozovatele. O servisech a revizích se sepisují protokoly a ty jsou evidovány po dobu 5 let.

Kvalita vody je sledována v souladu s požadavky vyhlášky č. 238/2011 Sb. a její přílohy č. 8. Četnost kontroly se řídí  vyhláškou č. 238/2011 Sb. a její přílohou č. 9. Měsíční měření mikrobiologické a chemické čistoty vody provádí ekologická laboratoř PEAL na základě smlouvy s provozovatelem. Výsledky jsou vždy odesílány na Hygienickou stanici hl.m.Prahy – pobočka Praha západ.

Protokoly jsou archivovány u provozovatele po dobu 5 let.

 

WHIRLPOOL

Charakteristika

Pro zákazníky plaveckého bazénu je whirlpool zabudován při výstupu ze šaten před vstupem na bazén. Jedná se o kompozitní whirlpool z akrylátu s výztuží ze sklolaminátu se systémem vodní a vzduchové masáže, podvodním RGB LED osvětlením a je vybaven recirkulačním systémem vody s mechanickou a chemickou úpravou kvality vody. Hydromasážní technologie (čerpadla, kompresor, řídící elektronika, hladinový snímač, ventily) je umístěna v prostoru pod whirlpoolem, který je přístupný servisním otvorem z chodby. Otvor má dostatečný rozměr, tak že je jím možné provádět veškeré servisní zásahy a zajišťuje dostatečně veliký průlez servisnímu technikovi. Spouštění hydromasážních zařízení je automatické a je zabezpečeno pomocí PIR čidla detekujícího pohyb ve vymezením prostoru. Hydromasážní zařízení mají omezenou délku běhu a po uplynutí přednastaveného času dojde k jejich samočinnému vypnutí.

Whirlpool má přelivný žlab v celém obvodu s lokálním odběrem z hladiny a je osazen základním technologickým systémem úpravy vody. Voda se z whirlpoolu přelévá do přelivného žlabu, odkud je samospádem odváděna potrubím do přelivné vyrovnávací nádrže. Z přelivné nádrže je voda čerpána recirkulačním čerpadlem do mechanického filtru s filtračním sklem, kde se voda zbaví mechanických nečistot a dále protéká přes ohřívač vody. Za ohřívačem je přisáván pod tlakem plynný chlor do cirkulačního potrubí a odtud zpět do whirlpoolu. Kvalitu vody zajišťuje automatická dávkovací a měřící stanice na základě údajů měření z instalovaných sond. Vstupy pro injektáž chemikálii na úpravu vody jsou instalovány za pískovou filtrací, kde je do sytému injektován pH korektor a za výměníkem tepla desinfekční látka (plynný chlor). Filtrovaná a chemicky upravená voda je dále vedena do dnového rozvodného systému whirlpoolu. Pro vypouštění whirlpoolu slouží vypouštěcí ventil osazený v prostoru pod whirlpoolem.

Technologie úpravy vody s recirkulací je umístěna ve strojovně, a to v prostoru vyhrazeném pro bazénovou technologii whirlpoolu. Minimální hladina vody ve whirlpoolu je regulována automatikou dopouštění s osazeným vodoměrem na přívodu. Dopouštění ředící vody je vyvedeno do přelivné nádoby a je prováděno ručně obsluhou dle aktuálního zatížení whirlpoolu koupajícími se osobami. Minimální množství ředící vody se řídí ustanovením vyhlášky č. 238/2011 Sb. Mikrobiologické a fyzikálně chemické ukazatele jakosti.

Další technický popis instalovaného whirlpoolu obsahuje samostatná technická zpráva vypracovaná dodavatelem.

Úprava vody

K úpravě vody je použito dávkování plynného chloru, kyselina sírová ředěná na 10% roztok jako Ph korektor.

VODNÍ ZDROJ

Zdrojem napájecí vody je voda z veřejného vodovodu, která je do whirlpoolu dopravována přes vodoměrnou sestavu a akumulační nádrž. Odběr vody pro filtraci je řešen přepadovým žlabkem se zaústěním do akumulační nádrže. Vstup filtrované vody je řešen pomocí bočních vtokových trysek.

Výměna vody a praní filtrů

Před započetím praní  nebo výměny vody  je nutno vypočítat  potřebné  množství ředící vody.

To se určí dle počtu zákazníků za den, přičemž na každého zákazníka se musí denně obměnit minimálně 30 l vody.  Veškerá prací i ředící voda prochází přes akumulační jímku a předřazený vodoměr.

 

Vlastní výměna vody a praní filtru je prováděno:

 1. Uzavřením přívodu čerstvé vody do nádrže
 2. Vypnutím cirkulačního čerpadla
 3. Přepnutím do provozu „PRANÍ, kdy dochází k rázům vody, čímž dojde k vyplavování usazeného kalu z písku filtrů.
 4. Po vyprání filtru které je indikováno na přístrojích a pohledem na čistotu vytékající vody se filtr přepne do pracovního režimu a z jímky je čerpána čerstvá voda do oběhu.
 5. Při praní filtru je zároveň vyčištěn lapač hrubé nečistoty (tzv. vlasový filtr),  a celý systém se uvede do běžného provozu
 6. Praní filtrů se provádí v závislosti na návštěvnosti a indikovaném tlaku ve filtrech zpravidla 2-4x denně.
 7. Ohřev bazénové vody je prováděn průběžně dle nastavených podmínek poloautomatickou regulací
 8. Celková výměna vody je prováděna 2x týdně v dopoledních hodinách s následným komplexním čištěním technologie.              
Dávkování chemikálií

Jako desinfekční prostředek je použit plynný chlor. Tento je z přepravních lahví přes automatickou bezpečností hlavu přiveden do dávkovacího injektoru. Dávkování je automatické, a je nastaveno na provozní hodnotu 1mg CL/l volného  chloru.   Jako  regulátor  PH  je  použit 10% roztok kyseliny sírové,   který  je  dávkován na 7  v závislosti na chlorování a je řízen společně s dávkováním chloru.

Pro čištění stěn whirlpoolu je používán 1-10% roztok čističe GANK a proti řasám roztok ALGICIT.

Skladování chemikálií

Chlor je skladován v samostatně zabezpečené místnosti v přepravních ocelových lahvích o obsahu 50 kg kapalného chloru. V této místnosti je čidlo na únik chloru s havarijní signalizací a zabudován odtahový ventilátor s vyústěním na střechu.

Kyselina sírová je v 1 l baleních.Čistič GANK je dodáván v 5 l kanystrech a ALGICIT také v 5 l kanystrech.

Veškeré úkony s chemikáliemi provádí školená obsluha. Při práci používá předepsané ochranné pomůcky.  V místnosti obsluhy jsou uloženy protiplynové celoobličejové masky s předepsanými filtry. Osobou autorizovanou k nakládání s nebezpečnými látkami a přípravky dle vyhlášky  238/2011 Sb. je technolog sportovního areálu.

Ředící voda

Ředící voda přitéká z veřejného vodovodního řadu. Její množství je zaznamenáváno do provozního deníku. Intenzita cirkulace:  -  whirlpool    11,6m3/hod

Množství ředící vody musí spoluzajišťovat splnění požadavků na jakost vody podle přílohy č.8 k vyhlášce 238/2011 Sb. a řídí se počtem zákazníků za den, přičemž se musí denně obměnit minimálně 30l vody na každého zákazníka. Intenzita recirkulace vody a doba zdržení vody se stanoví podle přílohy č. 11 vyhlášky 238/2011 Sb.

Čištění akumulační nádrže

Nádrž se dvakrát týdně vypustí, stěny se zbaví hrubších nečistot, celá nádrž se vystříká Savem a přetře 10% roztokem čističe GANK. Následně se vana napustí novou vodou z řádu. V případě potřeby se obsah přechloruje pomocí tablet Cl šok.

Servis, revize A jakost vody

Servis a revize je zajišťována odborným servisem společností Sapho Hydro & Air s.r.o.

Servis a revize chlorového zázemí provádí  firma Ladislav Lohniský na základě revizních lhůt či na základě objednávky provozovatele. O servisech a revizích se sepisují protokoly a ty jsou evidovány po dobu 5 let.

Kvalita vody je sledována v souladu s požadavky vyhlášky č. 238/2011 Sb. a její přílohy č. 8. Četnost kontroly se řídí  vyhláškou č. 238/2011 Sb. a její přílohou č. 9. Měření mikrobiologické a chemické čistoty vody provádí ekologická laboratoř PEAL na základě smlouvy s provozovatelem. Výsledky jsou vždy odesílány na Hygienickou stanici hl.m.Prahy – pobočka Praha západ.

Protokoly jsou archivovány u provozovatele po dobu 5 let.

 

POVINNOSTI PROVOZOVATELE

Způsobilost pracovníků

Zaměstnanci technologického úseku ve funkci topiče, obsluhy vodního hospodářství a údržby mají odpovídající vzdělání a předepsaná školení, která jsou v souladu s platností kvalifikace či školení pravidelně obnovována. Někteří zaměstnanci mají i další nadstavbová školení např. svářečské zkoušky, elektrikářské školení apod. I pro tyto zaměstnance platí nutnost absolvovat příslušná školení (přezkoušení) v předepsaných termínech, zpravidla s lékařskou preventivní prohlídkou.

Zaměstnanci provozního úseku ve funkci plavčíka absolvují předepsaná školení plavčíků s platností na 2 roky. Součástí tohoto kurzu je i zkouška z poskytnutí první pomoci a vodní záchrany.

Pro výše jmenované a všechny ostatní zaměstnance (lázeňské, recepční, pokladní, uklízečky) a další jsou každoročně prováděna standardní doškolení v oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce. U nových zaměstnanců jsou při nástupu prováděna vstupní školení, seznámení s pracovištěm a je vyžadováno lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti v příslušné profesi.

Osobní hygiena zaměstnanců

Všichni zaměstnanci, jejichž pracovní zařazení vyžaduje práci na bazénu jsou povinni před vstupem na bazén se osprchovat a umýt mýdlem bez plavek. Tato povinnost je také vyžadována  i u dalších osob pracujících na bazénu  (trenéři,  cvičitelé plavecké školy apod.). Plavčíci, cvičitelé, trenéři a případně rozhodčí jsou povinni se převlékat a odkládat své osobní věci pouze v prostorách k tomu účelu určených.

K tomu účelu mají zaměstnanci vyhrazenou speciální místnost se sprchou, umyvadlem a WC. Na bazénu jsou povinni nosit pouze oblečení schválené provozním řádem (plavky, tričko, krátké kalhoty).

Zaměstnanci, kteří pracují ve strojovně jsou povinni nosit ochranný oděv (pracovní kalhoty s dlouhými nohavicemi, pracovní košili s dlouhými rukávy a odpovídající pracovní obuv). Při práci v chemickém  hospodářství  jsou povinni nosit gumové rukavice, gumovou zástěru, gumové boty a ochranné brýle. V místnosti chemického hospodářství je k dispozici umyvadlo a sprcha.

Odběry vzorků vody, způsob odběru

 Odběry vzorků vody se provádějí dle § 27 odst. 2 a 6 Vyhlášky 238/2011 Sb. Odběrné místo pro automatické měření chloru pro oba bazény je umístěno na výtlačném potrubí těsně nad dávkovačem. Voda se trubkou přivádí na sondy, které vyhodnocují obsah chloru v bazénu a řídí jeho dávkování. Kontrola jakosti vody v bazénu se provádí podle §28 v četnosti podle přílohy č.9 Vyhlášky 238/2011 Sb. a kvalita vody musí odpovídat ukazatelům stanovených v příloze č. 8. - viz. tabulky v příloze. Výsledky kontrol hodnot stanovených ukazatelů jakosti bazénové vody jsou zaznamenávány v provozním deníku, zároveň je zaznamenáván čas zahájení provozu. V případě překročení nejvyšší mezní hodnoty na některém z odběrových míst nebo mezní hodnoty na všech odběrových místech je okamžitě vyšetřována příčina a jsou učiněny opatření k nápravě. Do doby odstranění závady nelze provozovat koupání . Pokud jsou v tu dobu zákazníci v bazénu, je povinností provozovatele z hygienických a bezpečnostních důvodů ukončit provoz v okamžiku zjištění závad.

Měsíční měření mikrobiologické a chemické čistoty vody provádí firma PEAL na základě osvědčení o činnosti laboratoře ASLAB č. 132.

Teplota vody a bazénové haly je měřena neustále a je zaznamenávána do provozní knihy bazénu ve dvouhodinovém intervalu. Pro informaci zákazníků je jedna automatická měřící deska s čidly umístěna v bazénové hale na západní stěně a druhá deska je umístěna v prostoru vstupu do vestibulu a její čidla jsou na východní straně bazénové haly.

Tímto je zajištěna dostatečná informovanost zákazníků. Další kombinovaný elektronický teploměr je na ovládacím panelu vodního hospodářství.

Teplota voda je automaticky udržována na 28 oC a teplota bazénové haly je automaticky udržována v rozmezí 28-30°C..

Množství ředící vody, počty ZÁKAZNÍKŮ, KAPACITA

Množství ředící vody je sledováno vodoměrem na vstupním potrubí, který je umístěn v bezprostřední blízkosti akumulační a mísicí nádrže. Počet osob a množství ředící vody je zaznamenáváno do provozního deníku. Maximální počet zákazníků v krytém bazénu je stanoven na 180 osob, ve venkovním bazénu na 30 osob.  Oba bazény jsou čištěny denně podvodním vysavačem včetně stěn. Čištění nepřelivových (čelních) stěn bazénu je prováděno střídavě sodou a čistícími prostředky. Podlahy jsou denně čištěny wapkou, vytírány Savem v poměru 1 : 8 a jednou týdně  je podlaha umyta ředěnou kyselinou šťavelovou při vyloučení veřejnosti.

Mikroklimatické podmínky bazénové haly

Klima krytého bazénu udržují vzduchotechnické jednotky s odděleným provozem čerstvého a recyklovaného vzduchu s přihlédnutím k teplotě venkovního vzduchu. Teplota vstupního vzduchu je nastavena na 30 oC. Dostatečné osvětlení zajišťuje 54  sodíkových výbojek umístěných na stropě haly. Tyto lze kombinovat ve 12 režimech z místnosti plavčíka.

Čištění, úklid A desinfekce vedlejších prostor

Vedlejší prostory jsou čištěny a desinfikovány průběžně po celou dobu provozu. Po skončení provozní doby je celý prostor ještě jednou vyčištěn a desinfikován, včetně ochozů kolem bazénu.

Používané prostředky::

Savo bakteriální                 dle potřeby v poměru 1 : 8 až 1 : 12

Savo protiplísňové             postřik v rozprašovači od výrobce

Bazénová podlaha            Soda, kyselina šťavelová

Podlahy všeobecně            HIT, SAPON, YONTEC, BENTESO

Keramické obklady           PULIRAPID, REAL,

Sanita, WC                          WC GEL, DOMESTOS

Sprchy, kohoutky               CILIT, REAL

Držadla, skříňky                JONNIE-DYNA QUAT 256, YONTEC

Uvedené prostředky se střídají různě nepravidelně, dle potřeb a stavu udržovaného místa.

Likvidace odpadů

Odpad je soustřeďován do košů s vnitřními plastovými pytli. Ty jsou průběžně a vždy na konci provozu vynášeny do kontejneru přistavených Pražskými službami jako netříděný odpad.  Kontejnery jsou pravidelně odváženy 2x týdně dle smlouvy. Používané čistící a dezinfekční prostředky jsou používány v běžném balení. Speciální bazénová chemie je dodávána v jednoúčelových, zpravidla plastových obalech, které se používají opakovaně a jsou majetkem dodavatelské firmy.

Povinnosti ZÁKAZNÍKŮ

Povinnosti zákazníků definuje “PROVOZNÍ ŘÁD“, který je umístěn viditelně při vstupu do zařízení. Dílčí pokyny specifikující jednotlivé služby zákazníkům jsou též vyvěšeny v místě poskytované služby.

Všeobecné bezpečnostní požadavky

První pomoc je zajištěna odborně vyškoleným zaměstnancem provozovatele (plavčík).

První pomoc zajišťují také v pronajatých hodinách trenéři sportovního oddílu provozovatele a cvičitelé plavecké školy u školní výuky a plaveckých kurzů.

Lékárnička je umístěna v místnosti plavčíka, kde je také lůžko a skládací nosítka. Tato místnost je označena jako místo první pomoci.

Další lékárničky jsou umístěny v denní místnosti strojníků a na recepci při vstupu do zařízení.

Za vybavení a použitelnost lékárniček je odpovědný pracovník provozovatele.

Všechna důležitá spojení a tísňová čísla jsou umístěna v recepci. Na všech pracovištích jsou instalovány místní telefony,  ze kterých je možno volat na tísňové  linky přímo. Pracoviště recepce, obsluhy lázní a plavčíka jsou vybavena tlačítky tísňového volání.

 

Provozní řád PROHŘÍVÁRNY - sauny plaveckého bazénu

POKYNY PRO SAUNOVÁNÍ
Popis zařízení

Pro zákazníky plaveckého bazénu jsou v prostorách sprch zřízeny prohřívány – sauny, a to odděleně pro muže a ženy. Tyto sauny jsou provozovány jako prohřívárny, a proto je teplota v saunách regulována pouze na maximální teplotu 90oC. Pro ochlazení zákazníků jsou před prohřívárnou zřízeny dvě sprchy pouze se studenou vodou. Ochlazovací bazén, vzhledem k plánovanému účelu provozu, není zřízen. Technickou obsluhu provozu saun zajišťují strojníci, kontrolu a úklid zajišťují plavčíci. Kapacita prohříváren je určena pro 8 osob. Při vstupu do prohříváren jsou vyvěšeny pokyny pro uživatele, které jsou jednotné a vydává je Asociace provozovatelů bazénů a saun ČR.

Povinnosti provozovatele:

 • kontroluje způsobilost a vyškolení obsluhy
 • pracovní oděv a hygiena obsluhy je totožná s obsluhou bazénu
 • čištění a úklid prohříváren se provádí dle § 39 Vyhlášky č. 238/2011 Sb. a při úklidu se používají dezinfekční prostředky – SAVO ředěné v poměru 1 : 8, dřevěné rošty a lavice se myjí mýdlovou vodou a následně ošetřují postřikem protiplísňového SAVA
 • úklidová místnost je společná s bazénem
 • sauny jsou větrány přívodem přirozeného venkovního vzduchu
Povinnosti zákazníků
 • do prohřívárny nemají přístup nemocné osoby, zvláště osoby trpící vlasovými, kožními či jinými přenosnými chorobami, osoby nečisté a zahmyzené, osoby pod vlivem alkoholu či jiných omamných a návykových látek
 • před vstupem do prohřívárny je zákazník povinen se osprchovat bez  plavek a umýt se mýdlem
 • vstup do prohřívárny je povolen pouze bez plavek, bez bot a s vlastní podložkou (ručník, prostěradlo)
 • po opuštění prohřívárny,  před vstupem do bazénu, je zákazník povinen se osprchovat  studenou vodou a umýt mýdlem a teplou vodou
 • děti do 10 let mohou prohřívárnu používat pouze v doprovodu dospělé osoby

 

Provozní řád WHIRLPOOLU plaveckého bazénu

Popis zařízení

Pro zákazníky plaveckého bazénu je whirlpool zabudován při výstupu ze šaten před vstupem na bazén.

Popis zařízení je uveden v samostatné části tohoto návštěvního a provozního řádu.

Povinnosti provozovatele:

 • kontroluje způsobilost a vyškolení obsluhy
 • pracovní oděv a hygiena obsluhy je totožná s obsluhou bazénu
 • čištění a úklid whirlpoolu se provádí dezinfekčními prostředky – SAVO ředěné v poměru 1 : 8, na stěny a dno whirlpoolu, přelivný žlábek a následně  se některá místa ošetřují postřikem protiplísňového SAVA
 • úklidová místnost je společná s bazénem
 • whirlpool je větrán přívodem přirozeného venkovního vzduchu
Povinnosti zákazníků
 • do whirlpoolu nemají přístup nemocné osoby, zvláště osoby trpící vlasovými, kožními či jinými přenosnými chorobami, osoby nečisté a zahmyzené, osoby pod vlivem alkoholu či jiných omamných a návykových látek
 • před vstupem do whirlpoolu je zákazník povinen se osprchovat bez plavek a umýt se mýdlem
 • vstup do whirlpoolu je povolen pouze s plavkami
 • děti do 10 let mohou whirlpool používat pouze v doprovodu dospělé osoby

                                                                                                                                                                                           

 

26.9.2013          Sportovní klub Motorlet Praha

 

 

Přílohy

Název Popis odkaz
schvaleni provozniho radu 160 kB

Sphere card logo CARTE Magistrát hlavního města PrahyMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy Multisport benefit card Městská část Praha 5

 

Copyright © SK Motorlet Praha 2021