Rezervace

Všeobecné obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Provozovatel Sportovního areálu Radlice, SK Motorlet Praha, spolek, se sídlem Radlická 298/105, 150 00 Praha 5, IČ 00538663, e-mail: motorlet@sk-motorlet.cz, tel.: 251091410 (dále jen „Areál“), vydává tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“):

I. Úvodní ustanovení

1. Tyto Obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží a služeb nabízených Areálem a blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Areálu a jeho zákazníků

2. Zákazník je povinen seznámit se s těmito Obchodními podmínkami a Reklamačním řádem (jak je specifikován níže), které jsou uvedeny na internetové adrese (http://www.sk-motorlet.cz/) a současně na recepci Areálu.

II. Prodej zboží a služeb v obchodních prostorech Areálu

1. Aktuální nabídka zboží a služeb Areálu, včetně cen za dané služby a zboží, je k dispozici v obchodních prostorech Areálu na adrese: SK Motorlet Praha, spolek, Radlická 298/105, 150 00, Praha 5 a současně na internetové adrese Areálu.

2. Areál může u jednotlivých služeb stanovit konkrétní podmínky pro jejich poskytování, a to zejména s ohledem na kapacitu, věkovou skladbu účastníků, formu úhrady apod. O těchto dalších podmínkách bude Zákazník před zakoupením služby jasným a srozumitelným způsobem informován.

3. Zákazník má možnost za zboží a služby platit prostřednictvím hotovosti, platební kartou, benefitními zaměstnaneckými poukazy v papírové či elektronické formě (např. volnočasové poukázky Sodexo a další), a prostřednictvím benefitních programů (např. Multisport, Active pass a další), podmínky využívání těchto benefitů si stanovuje aktuálně a zveřejňuje v prostorách Areálu a na webových stránkách.

III. Zákaznický účet, depozit, členství, permanentka

1. Zákazník si může u Areálu založit zákaznický účet. Zákaznický účet bude Zákazníkovi zřízen po vyplnění registračního formuláře, a to s ohledem na povinná pole, a předání/doručení tohoto formuláře Areálu. Zákaznický účet – registraci lze také zřídit online potvrzením aktivačního e-mailu.  

2. Vklad na Deposit se provádí úhradou v hotovosti, platební kartou na pokladně Areálu nebo prostřednictvím platební brány. Vklad na Deposit není možné učinit prostřednictvím benefitních poukazů. Deposit lze využít k úhradě vstupu na bazén a haly a nákupu sportovních potřeb na recepci. Dle výše dobitého kreditu v částce 1000 Kč a vyšší, v částce 3000 Kč a vyšší, v částce 6000 Kč a vyšší nebo v částce 10000 Kč a vyšší je Zákazník přiřazen do předem definované zákaznické skupiny poskytující slevové benefity na vybrané zboží a služby dle aktuálního ceníku Areálu. Přiřazení odpovídající depositní skupiny se řídí vždy dle výše posledního vkladu na účet a zbývající nevyčerpaná částka na zákaznickém účtu je přiřazena do dané slevové skupiny. Zákazník má přístup ke stavu svého zákaznického účtu. O aktuální výši Depositu na zákaznickém účtu se může Zákazník informovat také v Areálu, a to po předložení příslušné zákaznické karty vztahující se k danému účtu.

3. Vložený deposit je Zákazník povinen vyčerpat nejpozději do 12 měsíců, počítáno od okamžiku vložení příslušného Depositu. Po uplynutí doby dle předchozí věty skončí platnost vloženého Depositu. Platnost depositu je možno prodloužit vložením další finanční částky, min. 300 Kč. Celá zbývající výše Depositu bude přiřazena do slevové skupiny dle výše vkladu. Zakoupený Deposit není možné směnit zpět na peněžní prostředky a jakkoli vracet, to platí také v případě zrušení zákaznického účtu.

4. Areál umožňuje Zákazníkovi využívat svůj zákaznický účet k nákupu permanentky do bazénu a k rezervaci sportovišť. Areál může u jednotlivých služeb stanovit konkrétní podmínky pro jejich poskytování, a to zejména s ohledem na kapacitu, věkovou skladbu účastníků, formu úhrady apod. Dále Areál může vyloučit některé z forem úhrady za služby. O těchto dalších podmínkách bude Zákazník před zakoupením služby jasným a srozumitelným způsobem informován. Zákazník má přístup ke stavu svého zákaznického účtu, kde si lze ověřit platnost permanentky nebo se může Zákazník informovat také v Areálu, a to po předložení příslušné permanentní karty vztahující se k danému účtu.

5. Zakoupenou permanentku je Zákazník povinen vyčerpat do stanoveného data platnosti, které je Zákazníkovi sděleno při nákupu permanentky. Po uplynutí doby dle předchozí věty skončí platnost permanentky. Platnost permanentky není možné prodloužit. Ve výjimečných případech na základě písemné žádosti klienta na e-mail motorlet@sk-motorlet.cz s odůvodněním a prokázáním vážného důvodu může být platnost permanentky prodloužena.

6. Zákazník má možnost vstupovat na svůj zákaznický účet přes webové rozhraní na adrese https://rezervace.sk-motorlet.cz:18443/ a prostřednictvím mobilní aplikace. Po přihlášení, které se uskuteční zadáním platného uživatelského jména a hesla, má Zákazník možnost rezervovat a případně i zakoupit permanentku do bazénu. Dále je možné v zákaznickém účtu přes webové rozhraní administrovat zadané kontaktní údaje. Jestliže bude mít Zákazník jakékoli problémy s přihlášením na svůj zákaznický účet či s rezervací, informuje o této skutečnosti bezodkladně recepci Areálu.

IV. Nákup služeb prostřednictvím přímé úhrady od zaměstnavatele

1. Areál umožňuje zákazníkům nákup služeb také přímou úhradou za služby, poskytovanou zaměstnavatelem, na základě vystavené faktury. Konkrétní podmínky pro využití služeb stanoví Areál. O těchto dalších podmínkách bude Zákazník před zakoupením služby jasným a srozumitelným způsobem informován.

V. Rezervace

1. Zákazník si může rezervovat aktivity Areálu (dále jen „Rezervace“), pokud má u Areálu zřízen zákaznický účet.

2. Rezervaci je možné učinit osobně na recepci Areálu a/nebo přes webové rozhraní po přihlášení do zákaznického účtu a/nebo telefonicky (po provedení ověření identifikace Zákazníka).

3. Rezervace se považuje za závaznou objednávku dané služby.

5. Areál stanoví storno poplatky následovně: Pokud Zákazník zruší svou rezervaci více než 2 hodiny před zahájením aktivity, není mu účtován storno poplatek; 2 a méně hodin před zahájením aktivity, bude mu účtován storno poplatek ve výši 50% ceny pronájmu. V případě využití uvolněného místa není storno poplatek účtován. Tento poplatek je splatný spolu s další rezervací klienta na pokladně. Pokud má Zákazník 3 nezaplacené storno poplatky, jeho účet bude zablokován a bude odblokován až po uhrazení dlužné částky.

6. Rezervace může být zrušena telefonicky na kontaktním telefonním čísle Areálu, osobně na recepci Areálu či elektronicky přes klientský účet. Ve všech přípustných formách storno rezervace je případně storno poplatek účtován.

VI. Prodej zboží a služeb přes internet

1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu Areálu jsou považovány za závazné. Podáním objednávky Zákazník stvrzuje, že se seznámil s Reklamačním řádem a těmito Obchodními podmínkami, a že s obojím souhlasí.

2. Objednávka je závazným návrhem kupní smlouvy či smlouvy na dodání služby (dále jen „Smlouva“). Smlouva vzniká přijetím objednávky, které je zasíláno Areálem automaticky na e-mail Zákazníka a zároveň je uloženo v databázi Areálu.

3. Smlouvu je možné uzavřít v českém jazyce.

4. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí, uvedených v příslušném formuláři, který se automaticky zobrazí na internetové stránce související s koupí konkrétního zboží či s dodávkou konkrétní služby podle výběru Zákazníka. Místem dodání zboží je adresa Areálu. Vlastnické právo ke zboží přechází na Zákazníka jeho převzetím od Areálu po zaplacení kupní ceny včetně případné daně z přidané hodnoty.

5. Před zasláním objednávky Areálu je Zákazníku umožněno zkontrolovat a změnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle Zákazník společnosti kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“.

6. Smlouvy jsou po svém uzavření Areálem archivovány v elektronické formě a jsou přístupné pouze tomuto Areálu. Zakoupené zboží si může Zákazník vyzvednout osobně na recepci Areálu, případně mu může být doručeno prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. V případě, že si objednané zboží Zákazník nepřevezme do šesti dnů od jeho zakoupení, pokud bude zboží připraveno Areálem k odběru, má Areál právo odstoupit od Smlouvy.

Platební podmínky

V internetovém obchodu (e-shopu) Areálu existují následující volby způsobu platby za kupované zboží nebo služby: Platební kartou

Odstoupení od smlouvy

1. Zákazník, který je spotřebitelem, je oprávněn od Smlouvy odstoupit bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí objednaného zboží. V případě, kdy je předmětem Smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží lhůta dle předchozí věty ode dne převzetí poslední dodávky zboží.

2. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy je třeba, aby Zákazník o svém odstoupení od smlouvy Areál informoval, a to formou dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na kontaktní adresu Areálu, nebo e-mailovou adresu: motorlet@sk-motorlet.cz nebo jiným vhodným způsobem (osobně v Areálu). Odstoupení od smlouvy je možné učinit i v poslední den čtrnáctidenní lhůty pro odstoupení od smlouvy.

3. Pokud Zákazník odstoupí od Smlouvy, vrátí mu Areál bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno oznámení o odstoupení od smlouvy, částku zaplacené kupní ceny za zboží, vč. DPH. Pro vrácení platby Areál použije stejný platební prostředek, který použil Zákazník pro provedení počáteční transakce, pokud Zákazník v odstoupení od smlouvy neuvede jinak. Pro vrácení platby, kterou Zákazník provedl prostřednictvím platební karty, se použije platební prostředek, který Zákazník uvedl v odstoupení od smlouvy. V žádném případě tím Zákazníkovi nevzniknou další náklady.

4. Platbu Areál Zákazníkovi vrátí po obdržení vráceného zboží nebo prokáže-li Zákazník, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

5. V případě odstoupení od smlouvy Zákazník vrátí Areálu zboží úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, bez známek opotřebování, pokud možno včetně originálního obalu a ve stavu, v jakém zboží převzal. Zákazník bere na vědomí, že pokud zboží vrácené Areálu bude nekompletní anebo bude ušpiněno, poškozeno, opotřebováno, částečně spotřebováno či jinak znehodnoceno, vzniká tím Zákazníkovi odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží. Areál má v tomto případě nárok na započtení škody vzniklé na zboží oproti hodnotě finanční částky, která má být Zákazníkovi z titulu odstoupení od smlouvy vrácena.

6. Zákazník nese přímé náklady spojené s vrácením zboží. Tyto náklady nese Zákazník rovněž v případě, jestliže zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

7. Zákazník bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od smlouvy, zašle zboží zpět na kontaktní adresu Areálu nebo předá osobně na recepci Areálu.

8. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud Zákazník odešle Areálu zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

Reklamace

1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s Reklamačním řádem internetového obchodu (e-shopu) Areálu a právním řádem platným v ČR.

2. Reklamační řád internetového obchodu (e-shopu) Areálu je nedílnou součástí těchto Obchodních podmínek.

Ostatní ustanovení

1. Areál si neúčtuje žádný poplatek za použití prostředků komunikace na dálku.

2. Ceny uváděné u jednotlivých druhů zboží/služeb jsou platné k okamžiku odeslání objednávky Zákazníkem Areálu.

3. Areál má právo na odstoupení od smlouvy v případě vyprodání či nedostupnosti objednaného zboží. V případě, že předmětné zboží již Zákazník uhradil, bude mu kupní cena vč. DPH vrácena převodem na účet, ze kterého bylo zboží uhrazeno.

4. Odesláním elektronické objednávky Zákazník bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení Obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně DPH, přepravného či poštovného), uvedenou v katalogu internetového obchodu (e-shopu) Areálu.

VII. Ochrana osobních údajů

1. Při zpracování osobních údajů se Areál řídí nejen podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ale nakládání s osobními údaji přizpůsobujeme i Nařízení (EU) 2016/679, tj. obecnému nařízení o ochraně osobních údajů, které je účinné od 25.5.2018 a je všeobecně známé pod zkratkou GDPR. Prohlášení o zpracování osobních údajů je k dispozici v sekci „GDPR“ na adrese sk-motorlet.cz/rezervace:18443/

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Tyto Obchodní podmínky Areálu jsou účinné od 1. 10. 2020 a jsou k dispozici na recepci Areálu a na internetových stránkách Areálu.

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Provozovatel Sportovního areálu Radlice, SK Motorlet Praha, spolek, se sídlem Radlická 298/105, 150 00 Praha 5, IČ 00538663, e-mail: motorlet@sk-motorlet.cz, tel.: 251091410 (dále jen „Areál“ nebo „prodávající“), vydává s účinností od 1. 10. 2020 tento reklamační řád pro účely prodeje zboží (dále jen „Reklamační řád“):

I. Všeobecná Ustanovení

1. Reklamační řád je nedílnou součástí Obchodních podmínek Areálu. Reklamační řád stanovuje postup při reklamaci zboží či služeb zakoupených v rámci internetového prodeje.

2. Definice pojmů obsažené v tomto Reklamačním řádu, mají přednost před definicemi pojmů v Obchodních podmínkách. Pokud tento Reklamační řád pojem nedefinuje, použije se definice pojmu uvedená v Obchodních podmínkách. Pojmy neuvedené v tomto Reklamačním řádu či Obchodních podmínkách se vykládají ve významu podle platné právní úpravy České republiky.

3. Zákazník (dále také jako „kupující“) je povinen seznámit se s tímto Reklamačním řádem a Obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží či služby.

SK Motorlet Praha, spolek, provozovatel

II. Reklamace

1. Prodávající odpovídá za vady zboží nebo služeb, které se projeví v zákonné záruční době, která počíná běžet ode dne převzetí zboží či poskytnutí služby (dále též jen jako „záruční doba“, „záruka“ nebo „doba odpovědnosti za vady“).

2. Dojde-li ke zrušení sportovní akce, na které si zákazník již zakoupil vstupenku, bude Zákazníkovi vráceno vstupné na základě zákazníkem uplatněné řádné reklamace.

3. Podmínkou platnosti záruky je, aby kupující v době jejího trvání a bez odkladu po zjištění vady zahájil reklamační řízení a vytkl vadu, kterou na zboží/službě shledal.

4. Kupující je povinen pro účinné zahájení reklamačního řízení předložit doklad o koupi zboží/služby nebo jiným způsobem prokázat vznik smluvního vztahu.

5. Místem uplatnění reklamace je Sportovní areál Radlice, přičemž reklamaci je možné uplatnit osobně v Areálu nebo poštou či emailem.

6. Záruka se nevztahuje na vady, na které byla poskytnuta sleva.

7. Tímto Reklamačním řádem nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží. Práva z vadného plnění je nutno uplatnit v souladu s příslušnými právními předpisy.

8. Uplatní-li kupující reklamaci a vytkne tak prodávajícímu vady na zboží/službě, sepíše o tom prodávající zápis, který obsahuje datum zahájení reklamačního řízení, specifikaci zboží/služby, označení vadné vlastnosti, způsob vyřízení reklamace požadovaný kupujícím, termín vyřízení reklamace.

9. Kupující má právo na řádné odstranění uznané reklamované vady. V případě uznané reklamace se do záruční doby nepočítá doba uplynulá ode dne uplatnění práva z vadného plnění až do dne, kdy kupující po skončení opravy byl povinen výrobek převzít.

10. Reklamační řízení musí být ukončeno do 30 dnů ode dne jeho zahájení, a to včetně odstranění vady, jejíž reklamace byla uznána, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Reklamační řízení musí být ukončeno vydáním rozhodnutí o reklamaci, ve kterém bude datum a způsob vyřízení reklamace, potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

11. Na dárky a bonusy, které jsou poskytovány zdarma, nelze uplatnit reklamaci.

SK Motorlet Praha, spolek, provozovatel

Sphere card logo CARTE Magistrát hlavního města PrahyMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy Multisport benefit card Městská část Praha 5

 

Copyright © SK Motorlet Praha 2020