Rezervace

Návštěvní a provozní řád

Pokyny pro návštěvníky sportovního areálu Radlice

PROVOZNÍ A NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

 1. Obecná ustanovení
 1. Tento provozní a návštěvní řád (dále jen „Řád“) určuje závazná pravidla provozu sportovního areálu Radlice (dále jen „Areál“) a pravidla chování uživatelů a návštěvníků Areálu. V Areálu je k dispozici krytý a venkovní bazén, víceúčelová sportovní hala, nebytové prostory za účelem sportovní a regenerační činnosti, administrativní nebytové prostory a venkovní zahrada.
 2. Provozovatelem Areálu je Sportovní klub Motorlet Praha, spolek, se sídlem Radlická 298/105, Praha 5 – Radlice, 150 00, tel. 251 091 411, e-mail motorlet@sk-motorlet.cz, webové stránky www.sk-motorlet.cz, registrovaný u MV ČR pod č. j. VSP/1-231/90-R (dále jen „Provozovatel“)
 3. Účelem Řádu je zajištění provozu Areálu, zajištění bezpečnosti a zdraví návštěvníků, ochrany majetku v Areálu, ochrany veřejného pořádku při provozu Areálu a konání sportovních nebo společenských akcí a vytvoření optimálních podmínek pro volnočasové, tréninkové, závodní a další aktivity v Areálu.
 1. Návštěvní řád
 1. Vstup
  1. Sportovní činnost v Areálu je dovolena pouze v provozní době s platnou vstupenkou či jiným účetním dokladem vydaným Provozovatelem.
  2. Každý návštěvník svým vstupem do prostoru Areálu bere na vědomí, že je povinen dodržovat veškeré podmínky a pravidla chování stanovené tímto Řádem a zavazuje se jej dodržovat a dbát pokynů zaměstnanců Areálu.
  3. Provozovatel si vyhrazuje právo omezit rozsah využívání jednotlivých sportovišť v provozních hodinách pro veřejnost. O takovém omezení bude návštěvník vyrozuměn a je mu zakázáno do těchto uzavřených sportovišť vstupovat či jakýmkoliv způsobem narušovat průběh akcí konaných na těchto sportovištích.
  4. Při využití plné kapacity sportovišť může být vstup dalších návštěvníků omezen nebo uzavřen. Po uvolnění kapacity se sportoviště může opět otevřít.
  5. Vstup na venkovní plochy je návštěvníkovi povolen pouze v provozních hodinách a v určeném období stanovené Provozovatelem.
  6. Návštěvník může v provozních hodinách bistra v 1. patře Areálu využívat tuto službu bez zakoupení vstupenky na příslušné sportoviště.
  7. Návštěvník bez zakoupení vstupenky se může dále pohybovat v prostorách určených pro diváky (hlediště haly a bazénu) jen za souhlasu uživatele sportoviště nebo Provozovatele.
  8. Provozní doba Areálu se řídí dle aktuálně platné provozní doby uvedené na webových stránkách nebo v prostorách Areálu.
 1. Práva a povinnosti návštěvníka
  1. Návštěvník se ve vlastním zájmu chová a pohybuje ve společných prostorách tak, aby nezpůsobil sobě, druhým osobám, ani majetku Provozovatele žádnou škodu.
  2. Návštěvník je povinen se převlékat a odkládat své osobní věci pouze v prostorách k tomu určených.
  3. Využívání sportovišť a služeb s tím souvisejících je možné pouze v řádném oblečení a výbavě určené pro danou sportovní činnost. V opačném případě nebude návštěvníkovi umožněn vstup na sportoviště.
  4. Návštěvník si ve vlastním zájmu nenechává své věci volně přístupné a bez dozoru.
  5. Peníze a cenné předměty jsou návštěvníci povinni ukládat v trezoru v prostorách šaten nebo na recepci. Předměty nalezené v prostorách Areálu je nálezce povinen odevzdat na recepci, kde bude proveden zápis do knihy nálezů.
  6. V případě úrazu, nevolnosti či jiné mimořádné události návštěvníka je nezbytné okamžitě vyrozumět pracovníka Provozovatele, který je povinen tuto situaci bezprostředně řešit a poskytnout první pomoc. Ošetřovna se nachází v prostorách plaveckého bazénu vyhrazených pro plavčíka a je řádně označena. Lékárnička je k dispozici na recepci Areálu. Za poranění a úrazy, které si návštěvník způsobí vlastním neopatřením či nedbalostí nebo při nedodržování provozního řádu, nenese Provozovatel odpovědnost.
  7. Přání a stížnosti, týkající se provozu nebo zaměstnanců areálu, mohou návštěvníci uplatnit na recepci nebo přímo u Provozovatele prostřednictvím e-mailu motorlet@sk-motorlet.cz
  8. Je zakázáno chovat se způsobem, který ohrožuje bezpečnost a pořádek.
  9. Je zakázáno do Areálu vodit nebo přinášet jakákoliv zvířata vyjma vodících a asistenčních psů.
  10. Je zakázáno vjíždět nebo vnášet do Areálu cyklistické kolo nebo se v Areálu pohybovat na kolečkových bruslích, skateboardech či koloběžkách.
  11. Je zakázáno vnášet do Areálu skleněné předměty a jiné předměty ohrožující bezpečnost návštěvníků.
  12. Je zakázána jakákoliv manipulace s energetickými rozvody a s jiným technickým zařízením Provozovatele.
  13. Je zakázáno kouřit v celém Areálu.
  14. Je zakázáno rozdělávat v Areálu a jeho okolí oheň či vstupovat do Areálu s otevřeným plamenem.
  15. Je zakázán vstup návštěvníkům postiženým jakoukoliv nemocí ohrožující své zdraví a zdraví jiných osob využívající sportoviště, dále pak osobám nacházejících se v karanténě pro výskyt infekce.
  16. Zákaz vstupu se rovněž týká osob ve znečištěných oděvech a pod vlivem alkoholu, či jiných toxických a psychotropních látek.
  17. Vstup do Areálu může být odepřen také osobám, které jakkoliv narušují pořádek, bezpečnost a čistotu Areálu či je jejich chování v rozporu s mravními a společenskými zásadami.
  18. Je zakázáno vnášet a konzumovat potraviny a nápoje včetně užití vlastních spotřebičů v celém Areálu.
 1. Vyloučení/opuštění Areálu
  1. Z Areálu může být bez nároku na vrácení vstupného vykázán návštěvník v případě, když neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků Provozovatele nebo přes napomenutí poruší ustanovení tohoto Řádu. Opakované porušení Řádu může být stíháno podle stupně provinění jako přestupek nebo přečin a může být povolána městská nebo státní policie.
  2. Při odchodu je návštěvník povinen odevzdat všechny zapůjčené věci (klíče od skříňky, permanentku, plavecké pomůcky apod.). Ztrátu nebo svévolné poškození zapůjčených věcí je povinen zákazník uhradit ve výši nákladů na pořízení věcí nových.
  3. Návštěvník je dále povinen v případě zaviněného znečištění kteréhokoliv prostoru v Areálu uhradit veškeré náklady na uvedení zařízení do původního stavu, přičemž se výše úhrady řídí určením odpovědného pracovníka Provozovatele.

 

 1. Provozní řád
 1. Provoz krytého a venkovního bazénu
 1. Návštěvník nesmí vstupovat ve venkovní obuvi, případně obuvi nečisté do prostor šaten, sprch, bazénu a jeho hlediště.
 2. Vstup do bazénu dětem do 1 roku není povolen. Děti ve věku 1 až 3 roky mohou do bazénu pouze v plavkách s přiléhavou gumou či ve speciálních plenách určených do vody.
 3. Dětem do 10ti let je dovolen vstup do plaveckého bazénu pouze v doprovodu osoby starší 18ti let. Při organizovaném plavání odpovídá za její účastníky jejich dozor. Vstup dítěte opačného pohlaví, než je pohlaví doprovázející dospělé osoby, je povolen do stejné šatny do 8let věku dítěte.
 4. Vstup do hloubky 1,2m není doporučen dětem do 6ti let v případě, že jsou neplavci.
 5. Bazén nebo některé dráhy jsou v určitých hodinách vyhrazeny školám, organizacím nebo jiným subjektům. Rezervované dráhy jsou označeny nápisem. Po tuto dobu je v této části bazénu plavání veřejnosti zakázáno. 
 6. Doba pobytu na bazénu začíná vstupem přes turniket a označením čipové karty a končí odchodem přes turniket a označením čipové karty. Pokud návštěvník překročí dobu vymezenou pro pobyt v plaveckém bazénu, je povinen doplatit za překročenou dobu částku stanovenou ceníkem.
 7. Návštěvník bazénu používá plavky, které jsou čisté a musí odpovídat zásadám slušnosti. Ve spodním prádle je vstup do bazénu zakázán. Je doporučeno používat plážovou obuv do mokrých prostor. Delší vlasy je návštěvník povinen svázat gumičkou. 
 8. Návštěvník je povinen z hygienických důvodů v prostorách sprch se umýt mýdlem a řádně osprchovat bez plavek před vstupem do bazénu.
 9. Je zakázáno vstupovat do bazénu bez předchozí očisty celého těla, plivat na podlahu a do vody, vyplachovat si ústa a nos v bazénu, močit do bazénu, používat před koupáním mastných krémů, znečišťovat prostor Areálu.
 10. V prostorách sprch je zakázáno používat jakékoliv holící přístroje.
 11. Z prostor sprch do šaten je návštěvník povinen vstoupit osušen. Ždímání plavek je povoleno pouze v prostorách sprch. Návštěvník má možnost použití vysoušečů, kterou jsou k dispozici v sušárnách. Doba vysoušení vlasů se započítává do doby platnosti vstupenky.
 12. Je zakázáno rušit klid ostatních návštěvníků v prostorách plaveckého bazénu.
 13. Je zakázáno vzájemně se potápět, srážet a vhazovat druhé do vody, běhat po ochozech a skákat z ochozů jako i jiných tomu neurčených míst.
 14. Dále je zakázáno svévolně používat záchranných pomůcek a vybavení místnosti první pomoci.
 15. V hodinách určených pro veřejnost je zakázáno používat potápěčské výstroje (potápěčské brýle a ploutve) či neoprávněně používat záchranné zařízení a předměty první pomoci.
 16. Je zakázáno provádět soukromou výuku plavání bez souhlasu Provozovatele.
 17. Návštěvník je povinen opustit plavecký bazén s ukončením provozní doby bazénu.
 1. Provoz sauny a whirlpoolu
  1. Sauna a whirlpool je určena výhradně zdravým osobám. Osoby trpící cévními, srdečními a jinými nemocemi tohoto typu mohou používat saunu pouze po odborné konzultaci s lékařem a výhradně na vlastní nebezpečí a odpovědnost.
  2. Návštěvník je povinen se před vstupem umýt mýdlem a osprchovat se.
  3. Do sauny vstupuje návštěvník bez plavek, bot a musí pod sebou při sezení používat na dřevěných roštech ručník nebo prostěradlo.
  4. Vstup do whirlpoolu je pouze v plavkách, které musí být čisté a odpovídat zásadám slušnosti.
  5. Společná sauna mužů a žen není možná, neboť jsou sauny umístěny v prostorách sprch a jsou oddělené.
  6. Každý návštěvník je povinen dodržovat zásady saunování, které jsou vyvěšeny v prostorách sprch.
  7. Děti mohou prostory sauny a whirlpoolu používat pouze v doprovodu rodičů či dospělé osoby. Při saunování musí dodržovat polovičních časových limitů dospělých.
  8. Do sauny a whirlpoolu je zakázáno vnášet jídlo a pití a konzumovat je.
  9. V sauně je zakázáno používat vonné esence, med a jiné přípravky.
  10. Do whirlpoolu není dovoleno vnášet plastové nafukovací předměty, plovací desky apod., vyjma záchranných pomůcek pro děti neplavce.
  11. V sauně může dojít vlivem vysoké teploty k poškození vnesených předmětů (např. brýle)
 1. Provoz víceúčelové haly
  1. Rozměry víceúčelové haly jsou 30x17m
  2. Víceúčelová hala slouží pouze vybraným druhům sportu a to aerobiku, basketbalu, badmintonu, moderní gymnastice, nohejbalu, tenisu, volejbalu, fotbalu, stolnímu tenisu a jimi podobným.
  3. Návštěvník je povinen před vstupem do haly nahlásit svojí přítomnost v recepci Provozovatele, kde obdrží klíček od šatny a skříňky proti záloze 100,- Kč, a to nejdříve 15 min před zahájením pronájmu. Po skončení doby pronájmu oznámí ukončení provozu na recepci Provozovatele, vrátí převzaté klíče od šaten a obdrží zpět zálohu.
  4. Vstup do haly do prostor sportoviště je povolen pouze ve sportovní halové obuvi, která není znečištěna a ve sportovním oblečení. Na plochu sportoviště je zakázáno vstupovat ve stejné obuvi, se kterou návštěvník přichází z venku.
  5. Návštěvník je povinen dodržovat pronajatý časový rozsah hodin a neomezovat jejich překračováním ostatní jednotlivce či skupiny, které mají pronajatou následující hodinu. Posledních 5 minut pronajaté hodiny je určeno na úklid pomůcek sportoviště.
  6. V případě, že návštěvník překročí pronajatý čas, bude návštěvníkovi účtováno 20% hodinové sazby za každých 10 započatých minut.
  7. Návštěvník je povinen opustit prostor šaten při poslední provozní hodině daného dne nejpozději 15 minut před ukončením provozní doby Areálu.
  8. Děti mohou využívat víceúčelovou halu v doprovodu rodičů, odpovědného trenéra či dospělé osoby.
  9. Na hrací plochu je zakázáno vnášet jídlo a pití a konzumovat je, vyjma pití v plastových lahvích.
  10. Každý návštěvník je povinen se v prostoru haly chovat tak, aby svým jednáním nepoškozoval majetek Provozovatele. Návštěvník, který je pouze doprovodem či je v pozici diváka, není oprávněn vstupovat na plochu sportovní haly a do prostor sportoviště.
 1. Provoz nebytových prostor za účelem sportovní a regenerační činnosti
  1. Provoz fitness centra, solária, aerobních sálů, kryosauny a spinningu se řídí samostatným provozním řádem Provozovatelů umístěných v jejich prostorách.
  2. Vzhledem ke skutečnosti, že tyto provozy jsou součástí Areálu Provozovatele, vztahují se na ně obecná ustanovení tohoto Řádu.
 1. Venkovní zahrada
  1. Venkovní zahrada součástí Areálu Provozovatele, vztahují se na ni obecná ustanovení tohoto Řádu.

 

 1. Důležitá telefonní čísla

Záchranná služba 155

Hasičský záchranný sbor hl.m. Prahy 150

Policie ČR 158

Městská policie 156

Integrovaný záchranný systém 112

Recepce Areálu 251 091 411

 

Odpovědné osoby za provoz Areálu:

Pavel Ducháček ředitel

Milan Matejka provozní ředitel

 1. Závěrečná ustanovení

Tento návštěvní a provozní řád byl schválen Výkonným výborem SK Motorlet Praha dne 29.9.2020 s účinností od 1.10.2020

Současně pozbývá platnosti Provozní řád provozovatele ze dne 1.10.2013.

Návštěvní a provozní řád je závazný pro všechny zákazníky a návštěvníky Areálu.

 

 

Sphere card logo CARTE Magistrát hlavního města PrahyMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy Multisport benefit card Městská část Praha 5

 

Copyright © SK Motorlet Praha 2021